NC_007576: Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 1883930 916550 PURINE-LowPass10 1883930 919770
GC-LowPass20 1883930 916550 PURINE-LowPass20 1883930 919770
GC-LowPass50 1883930 917010 PURINE-LowPass50 1883930 919770
GC-LowPass90 1883930 917470 PURINE-LowPass90 1883930 919770
GC-LowPass95 1883930 917010 PURINE-LowPass95 1883930 923450
GC-LowPass99 1883930 911490 PURINE-LowPass99 1883930 927590
KETO-LowPass10 1876110 893550 GC ORITER 1884582 917048
KETO-LowPass20 1876110 893550 KETO ORITER 1876325 893717
KETO-LowPass50 1876110 893550 PURINE ORITER 1884651 920328
KETO-LowPass90 1875650 892630 INTER GC ORITER 1884582 917048
KETO-LowPass95 1883930 892170 INTER KETO ORITER 1876325 893717
KETO-LowPass99 1883930 893090 INTER PURINE ORITER 1884651 920328
NORMGC GC ORITER 1884582 917048 CAI GC ORITER 1884582 917366
NORMGC KETO ORITER 1876325 893717 CAI KETO ORITER 1876325 893717
NORMGC PURINE ORITER 1884651 920328 CAI PURINE ORITER 1884651 920328genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University