NC_007005: Pseudomonas syringae pv. syringae B728a

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 6085548 3240917 PURINE-LowPass10 5462495 3237943
GC-LowPass20 6085548 3240917 PURINE-LowPass20 5462495 3237943
GC-LowPass50 6085548 3239430 PURINE-LowPass50 5461008 3239430
GC-LowPass90 6090009 3234969 PURINE-LowPass90 5469930 3236456
GC-LowPass95 6090009 3237943 PURINE-LowPass95 5472904 3227534
GC-LowPass99 6090009 3236456 PURINE-LowPass99 5556176 3205229
KETO-LowPass10 150931 3258761 GC ORITER 6086794 3242238
KETO-LowPass20 150931 3258761 KETO ORITER 151708 3259756
KETO-LowPass50 150931 3258761 PURINE ORITER 5463255 3228442
KETO-LowPass90 8179 3255787 INTER GC ORITER 6086794 3242238
KETO-LowPass95 8179 3245378 INTER KETO ORITER 151708 3259756
KETO-LowPass99 70633 3248352 INTER PURINE ORITER 5463255 3228442
NORMGC GC ORITER 6086794 3242238 CAI GC ORITER 6086794 3238725
NORMGC KETO ORITER 207860 3245800 CAI KETO ORITER 151708 3229863
NORMGC PURINE ORITER 5545437 3232125 CAI PURINE ORITER 5463255 3239382genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University