NC_006624: Thermococcus kodakarensis KOD1

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 2002152 1149068 PURINE-LowPass10 312272 1149068
GC-LowPass20 2002152 1150595 PURINE-LowPass20 312272 1149068
GC-LowPass50 2002661 1150595 PURINE-LowPass50 312272 1149068
GC-LowPass90 2003170 1152122 PURINE-LowPass90 315835 1149068
GC-LowPass95 2005206 1153649 PURINE-LowPass95 317871 1150595
GC-LowPass99 1997571 1152122 PURINE-LowPass99 302601 1152122
KETO-LowPass10 1721184 739832 GC ORITER 2002552 1151031
KETO-LowPass20 1720675 739832 KETO ORITER 1720992 740383
KETO-LowPass50 1721184 739323 PURINE ORITER 312665 1149159
KETO-LowPass90 1719657 739323 INTER GC ORITER 2002552 1151031
KETO-LowPass95 1722202 743395 INTER KETO ORITER 1720992 740383
KETO-LowPass99 1721184 746449 INTER PURINE ORITER 312665 1149159
NORMGC GC ORITER 2002552 1151031 CAI GC ORITER 2002552 1151031
NORMGC KETO ORITER 1720992 747564 CAI KETO ORITER 1720992 323138
NORMGC PURINE ORITER 312665 1149159 CAI PURINE ORITER 312934 1149159genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University