NC_006348: Burkholderia mallei ATCC 23344 chromosome 1

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 2986156 1079844 PURINE-LowPass10 2986156 1093540
GC-LowPass20 2985300 1079844 PURINE-LowPass20 2985300 1090972
GC-LowPass50 2985300 1079844 PURINE-LowPass50 2986156 1092684
GC-LowPass90 2986156 1084124 PURINE-LowPass90 2986156 1087548
GC-LowPass95 2981020 1085836 PURINE-LowPass95 2979308 1088404
GC-LowPass99 2981020 1074708 PURINE-LowPass99 2989580 1072996
KETO-LowPass10 3344820 1079844 GC ORITER 2986274 1079904
KETO-LowPass20 3344820 1079844 KETO ORITER 3345279 1081548
KETO-LowPass50 3344820 1079844 PURINE ORITER 2986219 1092350
KETO-LowPass90 3349956 1081556 INTER GC ORITER 2986274 1079904
KETO-LowPass95 3345676 1078132 INTER KETO ORITER 3345279 1081548
KETO-LowPass99 3376492 1079844 INTER PURINE ORITER 2986219 1092350
NORMGC GC ORITER 2986274 1079904 CAI GC ORITER 2986274 1079904
NORMGC KETO ORITER 3345279 1081548 CAI KETO ORITER 3345279 1080464
NORMGC PURINE ORITER 3010095 1092350 CAI PURINE ORITER 2986219 1091311genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University