NC_006142: Rickettsia typhi str. Wilmington

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 1104732 633463 PURINE-LowPass10 1109881 632650
GC-LowPass20 1104732 632921 PURINE-LowPass20 1109881 632650
GC-LowPass50 1104732 632921 PURINE-LowPass50 1109881 632650
GC-LowPass90 1105003 632921 PURINE-LowPass90 1106358 632379
GC-LowPass95 1105274 632921 PURINE-LowPass95 1107713 631566
GC-LowPass99 1104190 628585 PURINE-LowPass99 1104461 628314
KETO-LowPass10 1103106 671674 GC ORITER 1104883 631548
KETO-LowPass20 1103106 671674 KETO ORITER 1105765 672134
KETO-LowPass50 1103106 671945 PURINE ORITER 1111410 632837
KETO-LowPass90 1103648 672487 INTER GC ORITER 1104883 631548
KETO-LowPass95 1103106 674113 INTER KETO ORITER 1105765 672134
KETO-LowPass99 1103648 664357 INTER PURINE ORITER 1111410 632837
NORMGC GC ORITER 1104883 631548 CAI GC ORITER 1104883 631548
NORMGC KETO ORITER 1105765 672134 CAI KETO ORITER 1105765 672134
NORMGC PURINE ORITER 1111410 632837 CAI PURINE ORITER 1111410 632837genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University