NC_005773: Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 138189 3240557 PURINE-LowPass10 418907 3240557
GC-LowPass20 138189 3240557 PURINE-LowPass20 418907 3240557
GC-LowPass50 138189 3240557 PURINE-LowPass50 420354 3240557
GC-LowPass90 117931 3243451 PURINE-LowPass90 379838 3243451
GC-LowPass95 129507 3240557 PURINE-LowPass95 385626 3249239
GC-LowPass99 68733 3217405 PURINE-LowPass99 402990 3200041
KETO-LowPass10 6512 3208723 GC ORITER 123438 3241001
KETO-LowPass20 6512 3208723 KETO ORITER 6385 3208877
KETO-LowPass50 6512 3208723 PURINE ORITER 420087 3241061
KETO-LowPass90 724 3211617 INTER GC ORITER 123438 3241001
KETO-LowPass95 724 3210170 INTER KETO ORITER 6385 3208877
KETO-LowPass99 22429 3230428 INTER PURINE ORITER 420087 3241061
NORMGC GC ORITER 123438 3241001 CAI GC ORITER 117757 3242711
NORMGC KETO ORITER 6385 3208877 CAI KETO ORITER 8609 3208877
NORMGC PURINE ORITER 5922386 3241061 CAI PURINE ORITER 5318125 3241542genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University