NC_004578: Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 6393076 3189904 PURINE-LowPass10 5867019 3189904
GC-LowPass20 6393076 3189904 PURINE-LowPass20 5867019 3188343
GC-LowPass50 6391515 3189904 PURINE-LowPass50 5867019 3189904
GC-LowPass90 6393076 3199270 PURINE-LowPass90 5909166 3191465
GC-LowPass95 6386832 3202392 PURINE-LowPass95 5898239 3186782
GC-LowPass99 6374344 3183660 PURINE-LowPass99 5870141 3143074
KETO-LowPass10 6357173 3210197 GC ORITER 6394277 3191330
KETO-LowPass20 6357173 3210197 KETO ORITER 6358189 3211975
KETO-LowPass50 6355612 3210197 PURINE ORITER 5867401 3191313
KETO-LowPass90 6364978 3210197 INTER GC ORITER 6394277 3191330
KETO-LowPass95 6383710 3207075 INTER KETO ORITER 6358189 3211975
KETO-LowPass99 6393076 3185221 INTER PURINE ORITER 5867401 3191313
NORMGC GC ORITER 6394277 3191330 CAI GC ORITER 6394277 3211885
NORMGC KETO ORITER 6358189 3215876 CAI KETO ORITER 6376527 3211975
NORMGC PURINE ORITER 6322868 3191313 CAI PURINE ORITER 6322868 3191313genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University