NC_004572: Tropheryma whipplei str. Twist

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 687605 427931 PURINE-LowPass10 346119 924679
GC-LowPass20 687605 427931 PURINE-LowPass20 346119 924679
GC-LowPass50 687605 427931 PURINE-LowPass50 346345 924905
GC-LowPass90 686475 428609 PURINE-LowPass90 346571 925583
GC-LowPass95 686927 429061 PURINE-LowPass95 346571 925583
GC-LowPass99 676983 423637 PURINE-LowPass99 353577 925583
KETO-LowPass10 925357 409399 GC ORITER 687897 428053
KETO-LowPass20 925357 409399 KETO ORITER 927070 409250
KETO-LowPass50 925131 409173 PURINE ORITER 356333 924759
KETO-LowPass90 925583 409173 INTER GC ORITER 687897 428053
KETO-LowPass95 925583 408947 INTER KETO ORITER 927070 409250
KETO-LowPass99 925583 418665 INTER PURINE ORITER 356333 924759
NORMGC GC ORITER 861775 409329 CAI GC ORITER 861775 409329
NORMGC KETO ORITER 927070 409250 CAI KETO ORITER 927070 428046
NORMGC PURINE ORITER 356333 916994 CAI PURINE ORITER 356333 924759genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University