NC_003919: Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306

ori position (bp) ter position (bp) ori position (bp) ter position (bp)
GC-LowPass10 5070314 2484953 PURINE-LowPass10 5172617 2486216
GC-LowPass20 5070314 2484953 PURINE-LowPass20 5172617 2484953
GC-LowPass50 5070314 2484953 PURINE-LowPass50 5172617 2486216
GC-LowPass90 5110730 2484953 PURINE-LowPass90 5172617 2483690
GC-LowPass95 5118308 2492531 PURINE-LowPass95 5172617 2492531
GC-LowPass99 5135990 2492531 PURINE-LowPass99 5161250 2481164
KETO-LowPass10 5070314 2483690 GC ORITER 5071657 2486096
KETO-LowPass20 5070314 2483690 KETO ORITER 5071105 2484718
KETO-LowPass50 5070314 2484953 PURINE ORITER 5173463 2486223
KETO-LowPass90 5070314 2487479 INTER GC ORITER 5071657 2486096
KETO-LowPass95 5067788 2495057 INTER KETO ORITER 5071105 2484718
KETO-LowPass99 5098100 2502635 INTER PURINE ORITER 5173463 2486223
NORMGC GC ORITER 5071657 2486096 CAI GC ORITER 5071657 2486096
NORMGC KETO ORITER 5071105 2494015 CAI KETO ORITER 5071105 2530527
NORMGC PURINE ORITER 5173463 2486223 CAI PURINE ORITER 5173463 2486132genomicskew.png
GC skew in GC3/non-coding/whole genome
Fourier power spectrum
Fourier Power Spectrum
Fourier power spectrum (1 to 50Hz)
Fourier Power Spectrum (1 to 50Hz)

gcwin-gc-1000.png
GC Content
window: 1000 bp
gcwin-gc-5000.png
GC Content
window: 5000 bp
gcwin-gc-10000.png
GC Content
window: 10000 bp
gcwin-at-1000.png
AT Content
window: 1000 bp
gcwin-at-5000.png
AT Content
window: 5000 bp
gcwin-at-10000.png
AT Content
window: 10000 bp

gcwin-keto-1000.png
Keto Content
window: 1000 bp
gcwin-keto-5000.png
Keto Content
window: 5000 bp
gcwin-keto-10000.png
Keto Content
window: 10000 bp
gcwin-purine-1000.png
Purine Content
window: 1000 bp
gcwin-purine-5000.png
Purine Content
window: 5000 bp
gcwin-purine-10000.png
Purine Content
window: 10000 bp

gcskew-gc-1000.png
GC Skew
window: 1000 bp
gcskew-gc-5000.png
GC Skew
window: 5000 bp
gcskew-gc-10000.png
GC Skew
window: 10000 bp
gcskew-at-1000.png
AT Skew
window: 1000 bp
gcskew-at-5000.png
AT Skew
window: 5000 bp
gcskew-at-10000.png
AT Skew
window: 10000 bp

gcskew-keto-1000.png
Keto Skew
window: 1000 bp
gcskew-keto-5000.png
Keto Skew
window: 5000 bp
gcskew-keto-10000.png
Keto Skew
window: 10000 bp
gcskew-purine-1000.png
Purine Skew
window: 1000 bp
gcskew-purine-5000.png
Purine Skew
window: 5000 bp
gcskew-purine-10000.png
Purine Skew
window: 10000 bp

cum_gcskew-gc-1000.png
GC Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-gc-5000.png
GC Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-gc-10000.png
GC Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-at-1000.png
AT Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-at-5000.png
AT Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-at-10000.png
AT Skew(cumulative)
window: 10000 bp

cum_gcskew-keto-1000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-keto-5000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-keto-10000.png
Keto Skew(cumulative)
window: 10000 bp
cum_gcskew-purine-1000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 1000 bp
cum_gcskew-purine-5000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 5000 bp
cum_gcskew-purine-10000.png
Purine Skew(cumulative)
window: 10000 bp

(C) 2006 Institute for Advanced Biosciences, Keio University